วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

วิสัยทัศน์

สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี

         "ผู้นำเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้"

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

         " ประสาทสิทธิ์น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำการพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม พลั้งพร้อมพืชผล  ประชาชนอยู่ดีมีสุข "

พันธกิจ

     1. มุ่งจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
     2. มุ่งพัฒนาปรับปรุงชุมชนให้น่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ
     3. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใสและเสมอภาค
     4. มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น"
     5. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
     6. มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
     7. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
     8. มุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     9. มุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
   10. มุ่งส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
   11. มุ่งป้องกันและระดับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
   12. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20