การบริการพื้นฐานเทศบาลประสาทสิทธิ์

การคมนาคม
       ถนนลูกรัง ระยะทางรวม 15,050 เมตร
       ถนนลาดยาง ระยะทางรวม   4,597 เมตร
       ถนนคสล. ระยะทางรวม   1,134 เมตรการโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักห้า จำนวน 1 แห่งการไฟฟ้า

       สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคดอนไผ่ จำนวน 1 แห่งแหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลองหลักที่ใช้ในการเกษตร การสัญจรไป-มา จำนวน 12 คลอง
           (คลองบัวงาม, คลองเต้ากัว, คลองตาหงอ, คลองคูนา, คลองนกกระยาง, คลองตงเฮง, คลองเจริญทรัพย์, คลองเจริญสุข, คลองสามวา, คลองโงพิมพ์และ คลองวัด)
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
         หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง
         หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
         หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
         หมู่ที่ 4 จำนวน 2 แห่ง
         หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
         หมู่ที่ 6 จำนวน 4 แห่งหอกระจายข่าว
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
     บ้านนายสุวัฒน์  กอเจริญ 3  บ้านหนองงูเหลือม
     บ้านนายบุญจง  อุดมโภชน์ 4  บ้านเจริญสุข
     สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 5  บ้านประสาทสิทธิ์
     บ้านนายอำพร  เหลืองอมรไพศาล 5  บ้านประสาทสิทธิ์
     บ้านนายชลอ  สอยเหลือง 6  บ้านต้นไทร
     บ้านนางนันทญา  คงทองเจริญ 6  บ้านต้นไทร
โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20