กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายอาคาร และบนพื้นดิน

ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะที่ห่างจากที่สาธารณมีน้อยกว่า ความสูงของป้ายนั้น

เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2533)

ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ  ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน

และมีขนาดความกว้างของป้ายเกิดห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตามมาตรา 4 

 

กฏกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

 

ตามกฎกระทรวง 55 (พ.ศ.2534)

ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

สำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

 

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคววบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 

ข้อ 36 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ (และสูงไม่เกิน 30 เมตร)

มีความยาวไม่เกิน 32 เมตรและต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร

ข้อ 37 สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

ข้อ 50 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่นดังนี้

- ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

- ถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างถนน

- ถนนสาธารณะกว้าง 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาะารณะอย่างน้อย 2.00 เมตร

สำหรับป้ายฃบนอาคาร  จะต้องมีความสูงไม่เกิน 2 เท่าของระยราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาะารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

พื้นที่ห้ามก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ฯลฯ

 

บทกำหนดโทษ

มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา 21, มาตรา31) ต้องระวางโทษ จำคุกไม้เกิน 3 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท

มาตรา 66 ทว ืความผิด  ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 70  ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนโทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามาตรานั้นๆ 

Attachments:
Download this file (3640052_center.pdf)3640052_center.pdf[ ]124 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20